Từ điển Dict9
EV

ceremonially Tiếng Anh là gì?

ENceremonially
Phó từ
[một cách] trang trọng