Từ điển Dict9
EV

ceremoniously Tiếng Anh là gì?

ENceremoniously
[một cách] kiểu cách