Từ điển Dict9
EV

ceremoniousness Tiếng Anh là gì?

ENceremoniousness
Danh từ
tính chuộng nghi thức
tính kiểu cách