Từ điển Dict9
EV

ceresin Tiếng Anh là gì?

ENceresin
Danh từ
(hoá học) xêrexin