Từ điển Dict9
EV

cern Tiếng Anh là gì?

ENcern
(cách viết khác Cern) (viết tắt của tiếng Pháp Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Hội đồng châu Âu nghiên cứu hạt nhân