Từ điển Dict9
EV

cernuous Tiếng Anh là gì?

ENcernuous
Tính từ
rủ ngọn; ngả đầu