Từ điển Dict9
EV

cerous Tiếng Anh là gì?

ENcerous
Tính từ
(hoá học) chứa đựng chất xê ri