Từ điển Dict9
EV

cert ed Tiếng Anh là gì?

ENcert ed
(viết tắt của Certificate in Education) chứng chỉ học lực
ông Jim Smith, chứng chỉ học lực cử nhân