Từ điển Dict9
EV

certificatory Tiếng Anh là gì?

ENcertificatory