Từ điển Dict9
EV

cesser Tiếng Anh là gì?

ENcesser
Danh từ
sự chấm dứt về pháp luật
cesser of term
sự đình chỉ kỳ hạn