Từ điển Dict9
EV

cesura Tiếng Anh là gì?

ENcesura
Danh từ
như caesura
(thơ ca) (âm nhạc) chỗ ngắt