Từ điển Dict9
EV

cfc Tiếng Anh là gì?

ENcfc
(viết tắt)
chlorofluorocarbon, được dùng trong kỹ nghệ lạnh (CFC được (xem) là gây hư hại cho tầng Ozone)