Từ điển Dict9
EV

ch'in Tiếng Anh là gì?

ENch'in
Danh từ
như Qin