Từ điển Dict9
EV

ch'ing Tiếng Anh là gì?

ENch'ing
Danh từ
như Qing