Từ điển Dict9
EV

chablis Tiếng Anh là gì?

ENchablis
Danh từ
rượu vang trắng Chablis (của miền đông nước Pháp)