Từ điển Dict9
EV

chair-warmer Tiếng Anh là gì?

ENchair-warmer
Danh từ
(từ Mỹ, (từ lóng)) anh chàng lười biếng, anh chàng vô công rồi nghề