Từ điển Dict9
EV

chairperson Tiếng Anh là gì?

ENchairperson
Danh từ
chủ tọa
chủ tịch (nam hoặc nữ)