Từ điển Dict9
EV

chalaza Tiếng Anh là gì?

ENchalaza
Danh từ
số nhiều chalazae, chalazas
dây treo, điểm hợp