Từ điển Dict9
EV

chalcocite Tiếng Anh là gì?

ENchalcocite
Danh từ
(khoáng chất) chancoxit