Từ điển Dict9
EV

challenging Tiếng Anh là gì?

ENchallenging
Tính từ
đầy thách đố
a challenging job
một công việc đầy thách đố