Từ điển Dict9
EV

chamaephyte Tiếng Anh là gì?

ENchamaephyte
Danh từ
(thực vật) chồi cây trên đất (có chồi ngủ trên đất)