Từ điển Dict9
EV

chamber pot Tiếng Anh là gì?

ENchamber pot
chậu đái đêm, cái bô