Từ điển Dict9
EV

champleve Tiếng Anh là gì?

ENchampleve
Danh từ
men khảm