Từ điển Dict9
EV

chancily Tiếng Anh là gì?

ENchancily
Phó từ
[một cách] đầy rủi ro, [một cách] bấp bênh