Từ điển Dict9
EV

chancroidal Tiếng Anh là gì?

ENchancroidal