Từ điển Dict9
EV

chandelle Tiếng Anh là gì?

ENchandelle
Ngoại động từ
bay lao vút lên