Từ điển Dict9
EV

change of life Tiếng Anh là gì?

ENchange of life
the change of life
(trại) như menopause