Từ điển Dict9
EV

change-room Tiếng Anh là gì?

ENchange-room
Danh từ
phòng thay quần áo (trong thể thao)