Từ điển Dict9
EV

chanson Tiếng Anh là gì?

ENchanson
Danh từ
bài hát
bài hát ở quán rượu bằng tiếng Pháp