Từ điển Dict9
EV

chaplaincy Tiếng Anh là gì?

ENchaplaincy
Danh từ
chức tuyên úy; nhiệm kỳ tuyên úy; nhà ở của cha tuyên úy