Từ điển Dict9
EV

chaplainship Tiếng Anh là gì?

ENchaplainship