Từ điển Dict9
EV

characteristically Tiếng Anh là gì?

ENcharacteristically
Phó từ
[một cách] đặc trưng
characteristically she took the joke very well
điều đặc trưng là chị ta tiếp nhận lời đùa nhạo một cách thoải mái