Từ điển Dict9
EV

characterizer Tiếng Anh là gì?

ENcharacterizer