Từ điển Dict9
EV

charbon Tiếng Anh là gì?

ENcharbon
Danh từ
(y học) bệnh than (của súc vật)