Từ điển Dict9
EV

chard Tiếng Anh là gì?

ENchard
Danh từ
(cách viết khác Swiss chard) (thực vật) cây cải rau muối