Từ điển Dict9
EV

charge sheet Tiếng Anh là gì?

ENcharge sheet
hồ sơ tội trạng (ở đồn cảnh sát)