Từ điển Dict9
EV

charily Tiếng Anh là gì?

ENcharily
Phó từ
[một cách] cẩn thận, [một cách] thận trọng
[một cách] dè xẻn