Từ điển Dict9
EV

charisma Tiếng Anh là gì?

ENcharisma
Danh từ
sức thu hút quần chúng
a political leader of great charisma
một lãnh tụ chính trị có sức thu hút quần chúng lớn
(tôn giáo) phép mầu [chữa bệnh]