Từ điển Dict9
EV

charismatically Tiếng Anh là gì?

ENcharismatically
Phó từ
thuyết phục, lôi cuốn