Từ điển Dict9
EV

charitably Tiếng Anh là gì?

ENcharitably
Phó từ
[một cách] nhân đức, [một cách] từ thiện
[một cách] độ lượng