Từ điển Dict9
EV

charlie Tiếng Anh là gì?

ENcharlie
Danh từ
(Anh, khẩu ngữ) thằng ngố
he looks a real charlie in that hat
nó đội cái mũ ấy trông đúng là một thằng ngố