Từ điển Dict9
EV

chartist Tiếng Anh là gì?

ENchartist
Danh từ
người tham gia phong trào hiến chương (ở Anh vào những năm 1830)