Từ điển Dict9
EV

charybdis Tiếng Anh là gì?

ENcharybdis
Danh từ
between Scylla and Charylbdis
xem Scylla