Từ điển Dict9
EV

chasing Tiếng Anh là gì?

ENchasing
Danh từ
sự cắt ren (bằng dao)
sự khấu quặng theo phương mạch
sự theo dõi
diagram c. sự theo dõi trên biểu đồ