Từ điển Dict9
EV

chasmogamic Tiếng Anh là gì?

ENchasmogamic
Cách viết khác : chasmogamous