Từ điển Dict9
EV

chasmogamy Tiếng Anh là gì?

ENchasmogamy
Danh từ
(thực vật) tính thụ phấn mở