Từ điển Dict9
EV

chastisable Tiếng Anh là gì?

ENchastisable