Từ điển Dict9
EV

chateaubriand Tiếng Anh là gì?

ENchateaubriand
Danh từ
món bít tết dày