Từ điển Dict9
EV

chatter-resistant Tiếng Anh là gì?

ENchatter-resistant
Tính từ
chống rung