Từ điển Dict9
EV

chayote Tiếng Anh là gì?

ENchayote
Danh từ
(thực vật) cây su su